JAMSTVENO PISMO

1.        Ako stranac dolazi u privatni posjet, na poziv fizičke osobe, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo za stranca fizičke osobe, što ga ispunjava jamac - fizička osoba iz Hrvatske.

Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

Jamac je dužan ovjeriti svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika.

U slučaju da je i jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za vizu, potpis na jamstvenom pismu može se ovjeriti i u:

  • Veleposlanstvu, ako je jamac hrvatski državljanin, ili
  • kod nadležnog tijela države primateljice, ako je jamac stranac.

Veleposlanstvo zadržava izvornik jamstvenog pisma.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

2.        Ako stranac dolazi u poslovni posjet, na poziv pravne osobe, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo za stranca pravne osobe, što ga ispunjava jamac - pravna osoba iz Hrvatske.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

Jamstveno pismo mora biti ovjereno službenim pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma.Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

3.        Pohrana jamstvenoga pisma u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

Hrvatske pravne i fizičke osobe mogu pohraniti izvornik jamstvenoga pisma i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

U tom slučaju potrebno je uplatiti propisanu upravnu pristojbu od 140,00 kuna, prema Tarifnom broju 78.a Zakona o upravnim pristojbama:

Primatelj:             DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Broj računa:         IBAN HR1210010051863000160

Model:                 HR64

Poziv na broj:      5002-721-OIB jamca

Opis plaćanja:     POHRANA JAMSTVENOG PISMA (Tar.br. 78.a)

Nalog za plaćanje link http://www.mvep.hr/files/file/2014/140313-uplatnica.pdf

Uz izvornik potpisanog i ovjerenog jamstvenog pisma potrebno je priložiti:

  • dokaz o likvidnosti jamca,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,
  • naznaku u kojem će hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu pozvana osoba podnijeti zahtjev za vizu.

Jamstveno pismo dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Služba za vize
10000 Zagreb
Petretićev trg 2.

NAPOMENA: u jamstvenom pismu moraju biti čitko popunjene sve rubrike. Posebno skrećemo pozornost na ispunjavanje rubrika u dijelu „Troškove koji proizlaze iz boravka posjetitelja snosi…“ u kojima treba jasno označiti koje troškove snosi jamac, a koje pozvana osoba.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana