PRODULJENJE VIZE

Rok valjanosti vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize može se produljiti ako se smatra da je nositelj vize dostavio dokaz o:

  • višoj sili ili humanitarnim razlozima, koji ga sprječavaju u napuštanju područja Hrvatske prije isteka roka valjanosti ili trajanja boravka odobrenog vizom (ne naplaćuje se pristojba)
  • postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka valjanosti ili trajanja boravka (pristojba 30 EUR – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate)

Zahtjev za produljenje roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji prema mjestu boravka strance u Hrvatskoj, prije isteka valjanosti vize i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize.

Podnositelj zahtjeva za produljenjem roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka dužan je:

  • ispuniti obrazac zahtjeva za vizu i vlastoručno ga potpisati
  • predočiti valjanu putnu ispravu
  • priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje razloga za produljenje
  • predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka u Hrvatskoj
  • predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka u Hrvatskoj.

Viza se produljuje u obliku nove naljepnice vize.

Do donošenja odluke o produljenju vize stranac može boraviti na području Hrvatske.

Napomena: I u slučaju produljenja vize stranac NE može boraviti u Hrvatskoj dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

NAPLATA PRISTOJBE: Uplata pristojbe za produljenje vize može se izvršiti i putem internetskog bankarstva, u korist Državnog proračuna,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-410.

Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka, i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu.

Protiv takve odluke stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležnog hrvatskog veleposlanstva/konzulata.

O žalbi odlučuje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Ako stranac odustane od zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka policijska Uprava/postaja donosi rješenje o obustavi postupka.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana