DRŽAVLJANI RUSKE FEDERACIJE

Kao država članica Europske unije, Hrvatska primjenuje Sporazum između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavljenju izdavanja viza građanima EU i državljanima Ruske Federacije.

Ruski državljani ne trebaju vizu za putovanje u Hrvatsku, ako su:

 • nositelji diplomatskih putovnica, temeljem Sporazuma o olakšanom izdavanja viza, sklopljenom između Europske unije i Ruske Federacije;
 • nositelji službenih putovnica, te
 • nositelji pomorskih putovnica i osobnih iskaznica pomorca, za vrijeme izvršavanja svojih službenih obveza, uz predočenje popisa posade broda ili izvatka iz tog popisa, temeljem Sporazuma o uzajamnim putovanjima, sklopljenom  između Republike Hrvatske i Ruske Federacije.

 

GDJE PODNIJETI ZAHTJEV?

Zahtjev za vizu podnosi se najranije 3 mjeseca prije planiranog putovanja, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Moskvi, ili u viznim centrima u sljedećim gradovima:

Moskva, Sankt Peterburg, Rostov na Donu, Krasnodar, Kazan, Nižni Novgorod, Ekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Krasnojarsk, Ufa, Vladivostok, Irkutsk, Habarovsk, Kaliningrad, Murmansk, Omsk, Saratov, Perm.

Sve informacije o radu viznih centara možete pronaći na internetskoj stranici: www.vfsglobal.com/croatia/russia/

Dolazak u vizni centar nije potrebno prethodno najaviti. Međutim, sastanak u konzulatu zakazuje se  putem sljedećih brojeva call centra: +7 499 703 49 85 i +7 499 704 55 82

Bez prethodne najave konzulatu mogu pristupiti članovi obitelji EU/EEA te žurni humanitarni slučajevi. U viznim centrima u Ruskoj Federaciji zahtjeve za vizu mogu podnijeti isključivo ruski državljani i osobe s odobrenom dozvolom boravka na području RF.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, i uz prethodni dogovor s Veleposlanstvom, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u Veleposlanstvo radi izdavanja vize. 

Ako je riječ o turističkom posjetu, moguće je podnošenje zahtjeva posredstvom agencija akreditiranih pri Veleposlanstvu. Popis akreditiranih agencija

OSNOVNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

 • zahtjev za vizu – ispunjava se latiničnim pismom, velikim tiskanim slovima, mora biti potpuno ispunjen i vlastoručno potpisan (VAŽNO: zahtjev mora biti potpisan na dva mjesta). 
 • Obrazac zahtjeva može se ispuniti i online na poveznici https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=ru 
  Nakon ispunjavanja online zahtjeva potrebno ga je otisnuti, vlastoručno potpisati od strane podnositelja zahtjeva (za maloljetnike roditelj, odnosno zakonski zastupnik) i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostaviti u Veleposlanstvo, vizni centar ili akreditiranu turističku agenciju.
 • valjana putna isprava (rok valjanosti mora biti najmanje 3 mjeseca dulji od roka valjanosti vize, mora biti izdana u posljednjih 10 godina i sadržavati najmanje 2 prazne stranice za unošenje vize)
 • fotografija u boji (35x45 mm) Primjer dobre fotografije 
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju – za pokriće troškova koji bi mogli nastati tijekom boravka u Hrvatskoj, zbog:
 • hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog liječenja, ili
 • povratka u državu boravka zbog zdravstvenih razloga ili
 • prijevoza u slučaju smrti 

Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 EUR. Podnositelj zahtjeva za vizu za jedan ili dva ulaska prilaže policu odgovarajućeg putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva cijelo razdoblje boravka u Hrvatskoj. Podnositelj zahtjeva za vizu za višekratni ulazak prilaže policu odgovarajućeg putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog planiranog boravka u Hrvatskoj. Putno zdravstveno osiguranje sklapa se s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi. Fizička ili pravna osoba iz Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva, može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Hrvatske. 

 • dokumentacija kojom se dokazuju:
 • svrha boravka,
 • osigurani smještaj,
 • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj, i za povratak u državu boravišta,
 • sredstvo putovanja i namjera povratka u državu boravišta, ili mogućnost ulaska u treću zemlju

Ako konzularni službenik ocijeni potrebnim može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj obrazložiti zahtjev.

DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE SVRHA PUTOVANJA

TURISTIČKI POSJET

Svrhu boravka i smještaj dokazuju:

 • hotel, hostel, kamp… - potvrda o hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu (vaučer), organiziranom turističkom putovanju i dr.
 • privatni smještaj – rezervacija smještaja kod privatnog iznajmljivača, uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, (rješenje lokalne uprave/obrtnice)
 • korištenje (vlastite) nekretnine – dokaz o posjedovanju nekretnine (vlasnički list/zemljišno-knjižni izvadak), ugovor o najmu nekretnine; poziv/izjava stranog vlasnika
 • nautički turizam – potvrda o rezervaciji/uplaćenom vezu u Hrvatskoj, izvadak iz registra brodica, potvrda o uplaćenom charteru
 • jednodnevni izlet u Hrvatsku (iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine) – potvrda turističke agencije o uplaćenom putovanju; potvrda i iznajmljivanju vozila (Rent a Car), i dr.

Akreditirana turistička agencija

Zahtjev podnosi ovlašteni predstavnik agencije, za skupna ili pojedinačna turistička putovanja.

Agencija dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na konkretno putovanje:

 • potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu (vaučer)
 • popis osoba koje putuju (ime, prezime, broj putovnice)
 • podatak o smještaju u Hrvatskoj (adresa)
 • podatak o prijevozu
 • skupno ili pojedinačno putno zdravstveno osiguranje
 • dokaz o uplaćenim viznim pristojbama

  i za svaku osobu koja putuje:
 • zahtjev za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe
 • valjana putovnica
 • fotografija u boji 35 x 45 mm

Veleposlanstvo zadržava pravo za bilo koju osobu iz skupine zatražiti dodatnu dokumentaciju ili je pozvati na razgovor.

SLUŽBENI POSJET

Za članove službenih izaslanstava, koji na osnovi službenog poziva sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja održavaju međuvladine organizacije prilaže se:

 • dopis hrvatskoga ili ruskoga nadležnog tijela u kojem se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva član izaslanstva tog tijela ili ustanove, koji putuje u Hrvatsku kako bi sudjelovao u navedenim događanjima, uz priloženi primjerak službenog poziva

POSLOVNI POSJET

Prilaže se pisani zahtjev domaćina: pravne osobe ili trgovačkog društva, organizacije,  ureda ili njihovih podružnica, državnih i lokalnih tijela ili organizacijskih odbora trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija.

Pisani zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

 • za pozvanu osobu – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja te broj prelazaka granice;
 • za pravnu osobu, trgovačko društvo ili organizaciju koja upućuje poziv – puni naziv i adresu, i
 • ako je organizacija - ime i položaj osobe koja je zahtjev potpisala,
 • ako je pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana u Hrvatskoj – OIB,
 • ako je pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana Rusiji -  porezni identifikacijski broj.

Pisani zahtjev ne mora biti u izvorniku.

PRIVATNI POSJET

 • Supružnici, djeca i roditelji hrvatskih državljana: prilažu vjenčani ili rodni list.
 • Bliski rođaci – bračni drugovi, djeca (uključujući posvojenu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi i bake te unuci – u posjetu državljanima Rusije: prilažu pisani zahtjev osobe-domaćina.

Pisani zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

 • za pozvanu osobu – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i ime maloljetnog djeteta koje je u pratnji pozvane osobe;
 • za osobu koja upućuje poziv – ime, prezime i adresu.
 • Rodbina i prijatelji – prilažu jamstveno pismo fizičke osobe u izvorniku. Jamac-pozivatelj ovjerava svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika te dostavlja i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja 3 mjeseca ili dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM, KULTURNIM I UMJETNIČKIM AKTIVNOSTIMA, SVEUČILIŠNI I DRUGI PROGRAMI RAZMJENE

Prilaže se pisani zahtjev organizacije-domaćina za sudjelovanje u takvim aktivnostima.

Pisani zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

 • za pozvanu osobu – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i ime maloljetnog djeteta koje je u pratnji pozvane osobe;
 • za osobu koja upućuje poziv – ime, prezime i adresu; ili
 • za pravnu osobu, trgovačkog društvo ili organizaciju koja upućuje poziv – puni naziv i adresu, i
 • ako je organizacija - ime i položaj osobe koja je zahtjev potpisala,
 • ako je pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana u Hrvatskoj – OIB,
 • ako je osoba pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana u Rusiji -  porezni identifikacijski broj.

MEĐUNARODNA SPORTSKA DOGAĐANJA

Prilaže se pisani zahtjev organizacije domaćina sportskog natjecanja, nadležnih tijela, nacionalnih sportskih saveza, nacionalnog olimpijskog odbora. Uz podatke o pozvanoj osobi/ama i svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati ili OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev.

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA RAZMJENE KOJE ORGANIZIRAJU GRADOVI-PRIJATELJI

Prilaže se pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika.

VOZAČI KOJI OBAVLJAJU USLUGE MEĐUNARODNOG PRIJEVOZA 

Vozači koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika između Rusije i država članica u vozilima koja su registrirana u državama članicama ili u Rusiji prilažu pisani zahtjev nacionalnog udruženja/sindikata uz navođenje osobnih podataka te svrhe, trajanja i učestalosti putovanja

ČLANOVI OSOBLJA NA VLAKU, HLADNJAČAMA I LOKOMOTIVAMA

Članovi osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama, na međunarodnim vlakovima koji putuju između Rusije i država članica prilažu pisani zahtjev nadležnog željezničkog trgovačkog društva Rusije ili država članica, uz navođenje svrhe, trajanja i učestalosti tih putovanja

NOVINARI

Potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija i koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te dokument koji je izdao njegov/njezin poslodavac u kojem se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla

UČENICI, STUDENTI, STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA I UČITELJI U PRATNJI 

Učenici, studenti, studenti poslijediplomskih studija i učitelj u pratnji  na putovanjima zbog studija ili strukovnog obrazovanja u programima razmjene i drugih školskih aktivnosti prilažu pisani zahtjev ili potvrdu škole/sveučilišta o upisu, ili studentske iskaznice ili potvrde o tečajevima koje će podnositelj pohađati

POSJET VOJNIM I CIVILNIM GROBLJIMA

Prilaže se službena isprava koja potvrđuje postojanje i održavanje groblja, kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja zahtjeva i pokopane osobe.

OSTALA DOKUMENTACIJA

OSIGURANI SMJEŠTAJ

 • pisani zahtjev ili jamstveno ili pozivno pismo,
 • rezervacija hotela ili potvrda o rezervaciji smještaja kod privatnog iznajmljivača,
 • dokaz o najmu ili vlasništvu nekretnine u Hrvatskoj,
 • dokaz o vlasništvu ili najmu brodice, jahte, ili potvrda o uplaćenom/rezerviranom charteru  itd.

SREDSTVA ZA UZDRŽAVANJE TIJEKOM BORAVKA U HRVATSKOJ

 • novčana sredstva u gotovini,
 • sredstva bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice d r.),
 • bankovna potvrda, odgovarajuća potvrda o stalnim primanjima podnositelja zahtjeva ili osobe koja ga je dužna zakonski uzdržavati,
 • ovjerena izjava kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti

SREDSTVO PUTOVANJA I NAMJERA POVRATKA U ZEMLJU BORAVKA

 • rezervacija povratne putne karta ili karte za kružno putovanje
 • prometna i vozačka dozvola (ako se putuje osobnim vozilom)
 • potvrda o zaposlenju, školovanju
 • dokaz o vlasništvu nekretnina
 • dokaz o novčanim sredstvima u zemlji boravišta
 • dokaz o integriranosti u zemlji boravišta: obiteljske veze; profesionalni status.

VIZA U SVRHU TRANZITA

Potrebno je:

 • zahtjev za vizu
 • valjana putna isprava,
 • fotografija u boji (35x45 mm),
 • dokaz o sredstvu putovanja,
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • dokumentacija kojom se dokazuje mogućnost ulaska u zemlju konačnog odredišta (npr. viza)

VIZNE PRISTOJBE

Za državljane RUSIJE, prema Sporazumu o olakšanom izdavanju viza EU - Rusija

Naplaćuju se na zahtjev za vizu, u trenutku podnošenja zahtjeva u rubljama u protuvrijednosti iznosa pristojbe u EUR. Vizna se pristojba ne vraća ako je zahtjev za vizu odbijen.

Vizna pristojba

HRK

EUR

kratkotrajna viza *

260,00

35

žurni postupak *

(kada je zahtjev podnesen tri ili manje od tri dana prije namjeravanog putovanja)

520,00

70

*sukladno članku 6. Sporazuma o olakšanom izdavanju viza EU - Rusija

Osobe oslobođene od plaćanja pristojbi na zahtjeve za vize:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i maloljetna djeca),
 • djeca do navršenih dvanaest godina
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija
 • članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Norveška, Island, Lihtenštajn)
 • te, sukladno Sporazumu o olakšanom izdavanju viza EU - Rusija:
 • bliski rođaci-bračni drugovi, djeca (uključujući i posvojenu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi, bake te unučad u posjetu ruskim državljanima koji zakonito borave na području Hrvatske
 • članovi službenih izaslanstava koji putuju temeljem službenog poziva
 • članovi nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata te ustavnih i vrhovnih sudova
 • osobe s invalidnošću i, sukladno potrebi, osobe u pratnji
 • osobe koje putuju iz humanitarnih razloga uključujući žurnu liječničku pomoć i osobe u pratnji, kao i osobe koje putuju na sahranu bliskom rođaku ili u posjet teško bolesnom bliskom rođaku
 • sudionici međunarodnih sportskih natjecanja za mlade (juniori, kadeti) i osobe u pratnji
 • sudionici znanstvenih, kulturnih i umjetničkih događanja uključujući sveučilišne i druge programe razmjene
 • sudionici programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji 
Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana